Θεματολογία

Εκτύπωση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν άρθρα και προτάσεις για συζητήσεις σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαχείριση δεδομένων, όπως αυτά του παρακάτω ενδεικτικού αλλά όχι δεσμευτικού πίνακα:

Πρωτεύον κριτήριο κρίσης των εργασιών είναι το τεχνικό βάθος, με δευτερεύον την καινοτομία.